Intelligence Quotient

 
ضریب یا بهره هوشی که با نام آیکیو IQ شناخته می‌شود، در گذشته ملاک میزان هوش بود ولی در حال حاضر نمره ای برای شناخت توانایی‌های منطقی، استدلالی و تحلیلی و در واقع توانایی حل مسئله هر شخص است. ضریب هوشی به معنی توانایی فکری هر شخص است. این هوش در میزان یادگیری و سازگاری با تغییرات نمود پیدا می کند. اصطلاح ضریب هوشی که بطور رایج بین افراد استفاده میشود، در واقع نمره کسب شده از یک یا چند آزمون روانشناختی استاندارد برای ارزیابی هوش فردی است. 

Emotional Quotient 

 
هوش هیجانی یا همان EQ ، توانایی شخص در سازگاری احساس و رفتار شخص با شرایط غیرقابل پیش بینی و کنترل تنش ها می باشد. EQ بالا در اشخاص، موثر در برقراری ارتباط موثر و مقاومت آنها در برابر وسوسه‌ها است. رهبران موفق یا اشخاص برتر در کارهای گروهی کسانی هستند که EQ بالایی دارند.
گلمن روانشناس معروف عقیده داشت: IQ حداکثر ۲۰ درصد در موفقیت نقش داشته و ۸۰ درصد دیگر به EQ وابسته است. بنابراین هوش هیجانی مهمتر است.
در نظام آموزشی فعلی و مدارس کشور ما تمرکز بر توانایی‌های تحصیلی یا همان IQ بالا می باشد و هوش هیجانیEQ، را نادیده می‌گیرند. اما نتایج نشان داده که EQ مهمتر است اکثر شرکت ها نیز در حال حاضر EQ افراد متقاضی استخدام را می سنجند.