* پس از ثبت اطلاعات نتیجه شما در کوتاه ترین زمان ممکن برایتان ایمیل خواهد شد، در ثبت آدرس ایمیل خود نهایت دقت را به عمل آورید.

* کاربر گرامی توجه داشته باشید هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید. حتی یک سوال بدون پاسخ نتیجه آزمون شما را به کل غلط محاسبه خواهد کرد.